صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 252361
تعداد نوشته ها : 261
تعداد نظرات : 17
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

رمز داشتن خانه ای مرتب

یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگى در جاىمخصوص و مناسب قرار گرفته باشد ، از جهاتى بر یک منزل شوریده ودرهم و برهم مزیت دارد اولا : نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایىمىبخشد، تماشاى تکرارى خانه ....


یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگى در جاىمخصوص و مناسب قرار گرفته باشد ، از جهاتى بر یک منزل شوریده ودرهم و برهم مزیت دارد.


اولا : نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایىمىبخشد، تماشاى تکرارى خانه نه تنها موجب ملال نمی شود بلکهمسرتبخش و دلپذیر خواهد بود.

ثانیا : انجام کارهاى خانهدارى را آسان می کند، اوقات کدبانوى خانهبیهوده تلف نمی شود زیرا به هر چیز احتیاج پیدا کرد می داند کجاست، براى پیدا کردن آن معطل نمی شود ، در نتیجه کارها به آسانى انجام مىپذیرد و خانم را وامانده و خسته نمی گرداند.

ثالثا : رونق و صفاى محیط مرتب منزل که از ذوق و سلیقه کدبانوىخانه حکایت می کند، مرد را به خانه و زندگى علاقهمند می سازد .

رابعا : چنین خانه مرتبى اسباب آبرو و سرافرازى خانواده بوده و هر کس آنرا ببیند از زیبایى آن لذت مىبرد و به ذوق و سلیقه کدبانوى خانهآفرین خواهد گفت.

با خرید و تهیه اسباب لوکس زندگى زیبا نمی شود بلکه نظم و ترتیبخاص زیبایى به وجود می آورد.خود شما حتما خانوادههاى مرفه و ثروتمندىرا دیدهاید با اینکه از انواع و اقسام گوناگون لوازم لوکس زندگىبرخوردارند اما زندگى آنها چون درهم و برهم است صفا و رونقى ندارد ودیدن آن ملالآور است، به عکس خانوادههاى متوسطی که را در عین مشکلات ، زندگى زیبا و مسرتبخشى دارند، چون همان اسباب و لوازممختصر ،مرتب و منظم و تمیز است،اصولا مگر زیبایى جز نظم و ترتیبخاص چیز دیگرى است؟


بنابراین، یکى از وظائف مهم خانهدارى رعایت نظم و ترتیباست ،البته خانم هاى خوش سلیقه و کدبانوی تبیانی خودشان بهتر می دانند اسباب و لوازمخانه را چگونه مرتب سازند لیکن در عین حال یادآورى نکات زیر بىفایده نیست:

اسباب و لوازم منزل را درجهبندى نموده براى هر نوعى از آنها جاى مخصوصى انتخاب نمایید، همه ظرف ها را یک جا روى هم نریزید، ظرفهایى را که مورد احتیاج همیشگى است در دسترس قرار دهید ،اسبابشیرینى خورى و آجیل خورى را در یک جا قرار دهید، ظرف هاىشربتخورى جاى مخصوص داشته باشند، یک جا را اختصاص بدهید بهاسباب چایخورى،اسباب و ظروف غذاخورى را در یک جا قرار بدهید، به طور خلاصه اسباب و لوازم زندگى بهقدرى مرتب باشد که خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جاى مخصوصآنها را بدانند به طوریکه اگر در شب تار هم خواستید آنها را پیدا کنید، بتوانید مستقیما به سراغ شان بروید.

هر کاری را به موقع انجام دهید و حتی الامکان انجام کاری را به بعد موکول نکنید،به این ترتیب هیچ وقت کارها روی هم انباشته نمی شود.
شاید بعضی خانم ها بگویند: برنامه مذکور براى اعیان و اشرافخوب است که زندگى مفصلى دارند ،اما براى زندگانى فقیرانه ما این همهتشریفات ضرورت ندارد ،لیکن خاطر نشان می شود که اسباب و لوازمزندگى به هر حال باید مرتب باشد ،چه فقیر چه غنى.


والدین بىانضباط ، براى اینکه خودشان را بیگناه معرفى کنند ،شوریدگى منزل را به گردن بچهها می گذارند،در صورتیکه این موضوعاشتباه است زیرا بچهها از پدر و مادر تقلید می کنند،اگر پدر و مادر منظمباشند آنها هم منظم تربیت می شوند ،بچهها در آغاز امر با رعایت نظم وترتیب مخالف نیستند بلکه بدان اظهار علاقه می نمایند.لیکن وقتى اوضاع نامنظم داخلى را مشاهده نمودند از آنها درس زندگى می آموزند.


پول و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد و مدارک را درجاى محفوظى بگذارید که در دسترس بچههاى کوچک نباشد، زیرا ممکناست در اثر غفلت از بین بروند و ضررهایى به شما وارد گردد،زدن و تنبیهکردن بعد از عمل سودى ندارد ،علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، بچهگناهى ندارد، تقصیر از جانب مادری است که اشیاء ارزشدار را در دسترس او قرار داده است.

داروها و مواد خطرناک و سمى را حتى نفت و بنزین را در جایىبگذارید که دستبچههاى کوچک بدانها نرسد،زیرا ممکناست در اثر نادانى آنها را بخورند و بیمار شوند ،احتیاط کردن ضرر ندارد لیکن در اثر غفلت و بىاحتیاطى صدهاخطر در کمین شما است.در خاتمه یادآور می شوم که البته نظم و انضباط خوب است لیکن نهبحدی که از شما و شوهرتان سلب آسایش کند ،اگر از حد متعارف و عادىگذشتبه وسواسی گرى و سلب آزادى منجر می شود که خود یکى ازمشکلات بعضى خانوادهها بشمار می رود و ممکن استسبب جدایى وافتراق واقع شود.


کدبانوی محترم !

در هیچ کارى افراط و تفریط خوب نیستبلکه میانهروى در هرحال بهتر است،نه به قدرى بىانضباط باش که اوضاع زندگیتان شوریده و بىحساب باشد نه آنقدر در حفظ انضباط زیادهروى کن که بهوسواس منجر شود و راحتى را از شما بگیرد.

منبع : برگرفته از کتاب " همسرداری


X